RVO Project resultaat

In essentie heeft het project betrekking op een aantal bestanddelen:

  1. De stalling: de ontwikkeling van een solar mobility center
  2. De mobiliteitsconcepten: integratie van diverse alternatieve mobiliteitsconcepten voor zakelijk en recreatief vervoer, multiplier effecten realiseren
  3. Het gebruik en de aansluiting van elektrisch vervoer op de solar mobility center: e-bikes en e-scooters
  4. Nieuwe organisatievormen en business modellen: ondernemingen willen experimenteren met andere organisatievormen en business modellen om de duurzame energietransitie te versnellen.
  5. Realiseren van marktacceptatie voor gebruik van zonne-energie en e-vervoer (
  6. Realisatie van de droom: van een back-to-one naar een back-to-many vervoersconcept.

Het resultaat van dit project is in de eerste plaats de vaststelling dat off grid, dus autonoom, het mogelijk is om e-bikes in te zetten voor woonwerk verkeer binnen een range van 14 km rondom de Hub. Het kunnen opladen met eigen opgewekte zonne-energie vereist wel opslag, maar het is technisch mogelijk en is ook betaalbaar.

Het project leerde dat het grootschalig gebruik van e-bikes voor met name woon-werk verkeer met name afhangt van het wel of niet gestandaardiseerd kunnen laden van e-bikes. Duidelijk is wel dat een solar-hub voldoende energie kan opwekken om e-bike gebruikers van voldoende groene stroom te voorzien om zo als e-bike gebruiker het normale e-bike gebruik mogelijk te maken.

Ook heeft het project heeft een rekenmethodiek opgeleverd die het mogelijk maakt om relevante berekeningen te maken wat betreft de behoefte PV-opgesteld vermogen en behoefte aan energieopslag.

Ook is duidelijk dat wat betreft het opladen van e-bikes er geen sprake is van standaardisatie: stekkers maar ook laadkarakteristieken zijn verschillend, niet alleen tussen de verschillende merken fietsaanbieders maar ook binnen verschillende merken zelf. Op korte termijn is niet te verwachten dat uniformiteit gerealiseerd gaat worden (er zijn geen Europese standaardisatie initiatieven bekend).

Daarnaast zijn vervangingsaccu’s duur en uiterst lucratief voor de betreffende aanbieders. Dit betekent dat het gezamenlijke belang van de aanbieders is om vooral geen standaardisatie na te streven. Inductieladen zou wel tot een standaardisatie kunnen leiden en daarom wordt aanbevolen om deze techniek te stimuleren.

Meer informatie treft u hier aan: Publieke samenvatting 2.0